VERZENDEN & BEZORGEN
BEZORGING

Al onze artikelen worden verzonden via Regio Transport en/of DPD Pakketdienst. Bij elke verzending kunnen wij u voorzien van track&trace zodat u via het internet uw bestelling kunt volgen.
Verzendkosten bedragen € 6,50 per bestelling tot een gewicht van 30kg.

LEVERTIJDEN

Wanneer de producten van jouw bestelling bij ons op voorraad zijn proberen we nog de zelfde dag te verzenden mits de bestelling voor 17:00 besteld is. Dit houd doorgaans in dat je na 1 á 2 werkdagen in het bezit bent van je bestelde producten. Wel zijn we afhankelijk van onze bezorgpartners, hierdoor kunnen we geen garanties bieden op de exacte bezorgdatum.

Wanneer een product niet op voorraad is en besteld moet worden bij onze leverancier, krijg je van ons een geschatte levertijd. Dit omdat we samenwerken met leveranciers in zowel binnen- en buitenland. Dit kan dus per product verschillen. Wel streven we er naar om binnen 2 weken te leveren.

PRODUCTEN MET VERSCHILLENDE LEVERTIJDEN

Je totale bestelling met producten wordt verstuurd zodra deze compleet op voorraad is. Dit bespaart jou een extra keer thuisblijven en zo dragen we bij aan het milieu omdat de koerier geen extra rondje hoeft te rijden. We zullen uiteraard contact opnemen om te bespreken hoe je jouw bestelling wenst te ontvangen.

NIET (MEER) LEVERBARE PRODUCTEN

Zal je net zien dat het product dat jij hebt besteld niet meer leverbaar is door de leverancier. Wanneer dit het geval is stellen we je hier zo snel mogelijk van op de hoogte en proberen we samen met jou tot een oplossing te komen.

RETOURNEREN
WAT TE DOEN BIJ RETOURNEREN

Niet tevreden met (een deel van) uw aankoop? Bij Erison Motoren kunt u de artikelen binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Erison Motoren retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen in de originele verpakking, ongebruikt en voorzien van kaartjes (indien van toepassing) worden geretourneerd. De factuur is je garantiebewijs. Zonder de factuur of een kopie hiervan kan er geen creditering plaatsvinden. De kosten voor de retourzending zijn voor jouw eigen rekening. Uiteraard is het ook mogelijk om kosteloos je artikelen te retourneren in de winkel.

Artikelen die je niet kunt retourneren:

–       Cadeaubonnen
–       Maatwerk artikelen 

BESCHADIGD ARTIKEL ONTVANGEN?

Hoewel we de producten met zorg inpakken en vooraf controleren kan er tijdens het transport schade ontstaan. Heb je een beschadigd product ontvangen? Dan vragen wij je zo snel mogelijk, minimaal binnen 14 dagen contact met ons op te nemen. Is er na de bedenktermijn van 14 dagen iets mis met het product? Dan valt je artikel onder de garantieafhandeling.

GARANTIE EN REPARATIE

Heeft je product een defect en valt de reparatie of vervanging binnen de garantietermijn? Wij helpen je graag verder. Neem contact met ons op zodat we kunnen bepalen hoe we je het beste verder kunnen helpen. De garantie afhandeling is afhankelijk van de leverancier van het product. Wij handelen als tussenpersoon tussen de leverancier en de consument. We zullen dan ook ons uiterste best doen om mee te denken aan een goede oplossing.

BETALINGEN
BETALEN VIA IDEAL

Door de bestelling af te ronden via de gratis iDEAL betaalmethode gebruik je internet bankieren via je eigen bank. Je hoeft je niet te registreren. De verbinding wordt via een beveiligde verbinding tot stand gebracht.

Ervaar je problemen?
Ervaar je problemen bij je betaling via iDeal? Neem in dit geval contact op met je bank. Probeer het in geval van een iDeal storing op een later moment nog eens. Of gebruik een van de overige betaalmethoden.

CADEAUBON (WINKEL)

Bij Erison verkopen we cadeaubonnen. Deze zijn uitsluitend te gebruiken in de winkel en is geldig op het volledige assortiment. De Erison cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten en is een jaar geldig vanaf de dag van aankoop. De waardebonnen zijn te verkrijgen in de winkel voor elk gewenst bedrag.

GETOONDE PRIJZEN

De getoonde prijzen op onze website zijn inclusief de wettelijk verplichte 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen kunnen veranderen door aanbiedingen of prijswijzigingen.

PRIVACY & VEILIGHEID

erison.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij je privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen erisonmotoren.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door erisonmotoren.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die jij aan erisonmotoren.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door erisonmotoren.nl, is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het voor ons mogelijk maakt om gebruik te kunnen maken van de webshop.

Op onze registratieformulieren worden de gebruikers verzocht om ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie). Dit is nodig om een door jou geplaatste bestelling correct uit te kunnen voeren en om je op de hoogte te houden van gebeurtenissen op erisonmotoren.nl.

Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van (business) partners die niet onder het beheer van erisonmotoren.nl vallen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Erison.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Erison.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Deze website wordt geëxploiteerd door Erison Motoren. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze website is besteed kan Erison Motoren nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door foutieve informatie op deze website.

Erison Motoren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Erison Motoren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Erison Motoren opgenomen informatie en tarieven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1  DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– A. ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf in de mode- en/of schoenendetailhandel uitoefent;
– B. consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant modeartikelen en/of schoenen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer;
– C. onder modeartikelen en/of schoenen worden tevens begrepen andere aan deze branches verwante artikelen voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde ondernemer;

Artikel 2  TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten die worden gesloten tussen een ondernemer en een consument.

Artikel 3  RUILING
1.     Tenzij anders overeengekomen heeft de consument recht op ruiling van het gekochte artikelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a.     ruiling vindt plaats binnen 14 dagen (of indien anders overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na  aankoop van het gekochte product tegen overlegging van de originele kassabon/factuur;
b.    De producten worden geretourneerd met de originele verpakking en zijn nog niet gedragen;
2.     Er kan geen ruiling plaatsvinden van artikelen die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt of anderszins aangepast voor de consument, en voor artikelen die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Artikel 4  EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
1.     De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde producten voorbehouden. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte artikelen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
2.     De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

Artikel 5 ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1.     Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2.     Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.
3.     Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4.     De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 6 LEVERINGSTERMIJN
1.     Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte product stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname – kan stellen. Na aflevering gaat het risico van het product over op de consument.
2.     De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen een vermoedelijke termijn overeenkomen.
3.     Bij overschrijding van de vaste dan wel vermoedelijke leveringstermijn  dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen. De ondernemer is slechts gehouden die schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij haar mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
4.     Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen, onder overlegging van het bewijs van die schade.
5.     Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.

Artikel 7 GARANTIES
1.     De ondernemer staat er voor in dat het geleverde artikel/artikelen beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het modeartikel en/of de schoenen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2.     De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3.     De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 8 BETALING
1.     Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
2.     In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
3.     Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4.     Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9 WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1.     Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 10 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2.     De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 35 komen voor rekening van de consument.

Artikel 10 GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte artikelen heeft gedragen.

Artikel 11 KLACHTEN
1.     Klachten over gebreken aan gekochte lmodeartikelen, schoenen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij de ondernemer te worden ingediend.
2.     De consument dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.
3.     Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument op verzoek van de ondernemer aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het modeartikel en/of de schoenen te bewaren.

Artikel 12 GESCHILLEN
Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde modeartikelen en/of schoenen, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 13 NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 14 AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de consument zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door middel van een kassa- of bestelbon, of indien zulks in de winkel aantoonbaar publiek kenbaar is gemaakt.